Allmänna villkor

1 TILLÄMPNING

Dessa allmänna villkor tillämpas när Heimdall Advokat och ni träffar avtal om att advokatbyrån skall tillhandahålla tjänster till er (”uppdraget”).

Vid sidan av dessa villkor gäller Sveriges Advokatsamfunds regler för god advokatsed för uppdraget.

2 SEKRETESS OCH INFORMATION

Advokatbyrån och anställda är underställda tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler och Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Advokatbyrån kommer inte att för utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ert samtycke.

Advokatbyrån är för vissa uppdrag enligt lag skyldig att ta in och bevara bevisning och viss dokumentation om sina klienters identitet. Vi kan därför komma att be er att tillhandahålla identitetshandlingar och annan dokumentation om er eller ert bolag eller om annan person som förekommer i uppdraget.

Advokatbyrån är, tystnadsplikten till trots, enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa brott, samt att lämna uppgifter om momsregistreringsnummer till skattemyndighet.

Reglerna om advokats tystnadsplikt innehåller även undantag för bland annat advokats indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift som annars skulle omfattas av sekretess blir offentlig.

För det fall ni tillskriver oss via e-post, eller på annat sätt tillhandahåller oss era e-post-adresser, förutsätter vi att fortsatt korrespondens med er kan ske via e-post, och att ni är införstådda med och accepterar att sådan kommunikation är förenad med vissa risker ur sekretessynpunkt. Skulle så inte vara fallet måste ni särskilt meddela oss detta.

Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning och reglering.

3 EXTERNA RÅDGIVARE

Vi anlitar externa rådgivare (t.ex. juridiska, ekonomiska eller tekniska konsulter eller experter i övrigt) för uppdraget endast om ni uppdrar åt oss att göra detta. Ett sådant anlitande sker för er räkning och vi ansvarar inte, om vi inte särskilt avtalar något annat, för rekommendationer eller val av sådana rådgivare, för de råd eller tjänster som rådgivaren tillhandahåller, eller för de arvoden och/eller kostnader som rådgivaren debiterar. 

Detta gäller oavsett om rådgivaren rapporterar till oss eller direkt till er. Om ni inte särskilt meddelar oss något annat, är vi berättigade att acceptera ansvarsbegränsningar avseende rådgivarens uppdrag.

4 ARVODEN OCH KOSTNADER

Våra arvoden debiteras efter god advokatsed. Detta innebär att de normalt fastställs med beaktande av flera faktorer, som exempelvis nedlagd tid, svårighetsgrad, erforderlig sakkunskap och erfarenhet, resursåtgång, de värden uppdraget rör, advokatbyråns riskexponering, brådska och uppnått resultat.

Vi debiterar även ersättning för kostnader, som exempelvis avgifter, kostnader för externa rådgivare, budkostnader, kostnader för resor och uppehälle samt, där de uppgår till belopp av någon betydenhet, kopierings-, fax- och telefonkostnader.

5 FAKTURERING

Vi fakturerar i regel vid utgången av varje kalendermånad, utom i de fall de därvid upparbetade arvodena och/eller kostnaderna uppgår till endast ett mindre belopp. En faktura kan vara en delfaktura, det vill säga avse slutligt arvode och kostnader för det arbete som kan hänföras till en viss period eller ett visst arbetsmoment, en a conto-faktura, det vill säga avse en del av det totala arvodet och kostnaderna utan bestämd anknytning till viss del av arbetet, eller en slutfaktura. Om a contofakturering har skett, kommer slutfakturan att ange det totala arvodet och de totala kostnaderna för uppdraget, med avdrag för vad som har fakturerats à conto.

Om vi särskilt har avtalat om det, eller i de fall en eller flera tidigare fakturor inte har betalats senast på förfallodagen, har vi rätt att begära förskott för arvode och kostnader med skäligt belopp. Förskottsbetalningen kommer sedan att användas för att reglera framtida fakturor.

Vi fakturerar med 30 dagars förfallotid från fakturans datum. I de fall en eller flera tidigare fakturor inte har betalats senast på förfallodagen, har vi dock rätt att istället tillämpa en förfallotid om som minst 10 dagar från fakturans datum. Vid utebliven betalning debiterar vi dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen.

Om uppdraget har omfattat att företräda er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande, kan den förlorande parten ha ålagts att helt eller delvis betala den vinnande partens rättegångskostnader. Ett eventuellt sådant åläggande påverkar dock inte er skyldighet att till oss erlägga betalning för våra arvoden och kostnader.

Om våra arvoden och kostnader överstiger vad som kan erhållas ur en rättsskyddsförsäkring, är ni skyldiga att erlägga det överskjutande beloppet.

6 UPPHOVSRÄTT

Advokatbyrån har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som vi skapar i ett ärende. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som det tagits fram för i ärendet.

7 ANSVAR

Era eventuella ersättningskrav mot oss på grund av uppdraget måste framställas senast 1 år efter den senare av a) dagen för vår sista faktura i uppdraget eller b) dagen då de omständigheter på vilka ersättningskravet grundas blev kända för er eller kunde ha blivit kända för er om ni hade förtagit skäliga efterforskningar. Framställs ej era ersättningskrav enligt föregående så faller er rätt till ersättning. Advokatbyråns ansvar för skada vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp om högst 100 miljoner kronor.

8 UPPDRAGETS UPPHÖRANDE

Ni kan när som helst avsluta uppdraget genom att begära att vi frånträder det, och ni behöver inte ange något skäl.

Advokatbyråns rätt eller skyldighet att avböja eller frånträda ett uppdrag regleras i lag och av god advokatsed. Så kan vara fallet exempelvis vid intressekonflikt, bristande betalning, bristande förskott, bristande instruktioner eller bristande förtroende oss emellan. Om advokatbyrån avbryter utförandet av ett uppdrag, eller relationen med er, på grund av omständighet som beror på er, eller vår skyldighet enligt lag eller god advokatsed, ska vi inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

Om uppdraget frånträds, oavsett skäl, måste ni fortfarande erlägga betalning för våra arvoden och kostnader som har uppstått dessförinnan och som uppstår i samband med avvecklingen av uppdraget.

9 INTRESSEKONFLIKTER

Vi är som regel förhindrade att åta oss ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt mellan er och någon av våra klienter i övrigt. Även om vi kontrollerar eventuella intressekonflikter innan vi åtar oss ett uppdrag, kan det inträffa att vi på grund av senare inträffade omständigheter blir förhindrade att företräda er i uppdraget. Skulle detta inträffa har vi att, med tillämpning av god advokatsed och med beaktande av samtliga ifrågavarande klienters intressen, tillse att intressekonflikten upphör.

För att i görligaste mån undvika detta är det angeläget att ni, såväl i samband med uppdragets inledande som kontinuerligt därefter, håller oss informerade om sådana omständigheter som innebär eller kan komma att innebära intressekonflikter.

10 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

För uppdraget gäller svensk lag. Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG) skall dock inte tillämpas.

Om ni är konsument skall tvist i anledning av uppdraget prövas av svensk allmän domstol. Ni har även möjlighet att vända er till Konsumenttvistnämnden, https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/.  

I annat fall skall tvist i anledning av uppdraget slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet skall vara Stockholm, det språk som används i det svenska, och all information som framkommer under det liksom sådana beslut eller skiljedomar som meddelas i det omfattas av sekretess.

Scroll to Top