Verksamhetsområde

Heimdall Advokatbyrå kan bistå med kompetent, kostnadseffektiv och ansvarsfull processrättslig vägledning, både vid domstolar och i skiljeförfaranden. Genom byråns välutvecklade internationella kontaktnät med processrättsligt kunniga advokater i USA, Kanada, Kina och Sydostasien erbjuder vi möjligheten att företräda Dig och Ditt företag även i andra länder. Byrån kan också åta sig att försöka medla för att om möjligt undvika en process.

Tjänsteområde

Processrätt är det rättsområde som reglerar förfarandet vid allmän domstol, förvaltningsdomstol och i skiljeförfaranden.
Processrätten kan delas in i tre huvudgrupper: civilprocess, straffprocess och förvaltningsprocess.
Civilprocessen räknas normalt till privaträtten, medan straff- och förvaltningsprocessen hör till den offentliga rättens område. Civilprocessen är det område som behandlar förfarandet i ett tvistemål eller ett skiljeförfarande.
Processrättens civil- och straffrättsliga förfaranden regleras framförallt i rättegångsbalken, medan förvaltningsprocesserna tillämpar förvaltningsprocesslagen.

Skiljeförfarandena regleras av en särskild lag eller av särskilda regler. Straffprocessen behandlar domstolsprocessen då en person gjort sig skyldig till ett brott. Förvaltningsprocessen behandlar hur myndighetsbeslut kommer till och – kanske framför allt – hur ändringar kan sökas i ett myndighetsbeslut, medan civilprocessen och straffprocessen riktar sig mot enskilda (dvs. såväl fysiska som juridiska personer).

Speciellt vid internationella transaktioner är det vanligt att parterna på förhand avtalar om hur och var eventuella tvister ska slitas, så kallade lagvals- och forumklausuler. Parterna kan komma överens om vilket landslag som ska gälla för tolkningen av avtalet och att, om en tvist uppkommer, föra saken till en domstol i ett visst land, eller avtala om att någon organisation skall avgöra tvisten i en s.k. skiljeklausul, t. ex. Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce) som är en mycket viktig instans för skiljeförfaranden när det gäller internationella köp. Även Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut anlitas ofta i skiljeförfaranden.

Kontakta oss idag

För kostnadsfri rådgivning

Scroll to Top